Regulamin

Administratorem Państwa danych jest LKB System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Opawska 14/4,
47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612000, posiadająca numer statystyczny REGON 364172302 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7543117738 Administrator przetwarza następujące dane osobowe przez Panią/Pana udostępnione: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy; adres korespondencyjny. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu naliczenia punktów w programie gipset ekspert, na potrzeby odebrania nagrody na www.zmotywowani.pl, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. lecz konieczne w celu opracowania i udzielenie odpowiedzi na pytanie, przedstawienia oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwającej współpracy oraz 5 lat licząc od końca roku, w którym współpraca zostanie zakończona. Pani/Pana dane będą udostępniane firmom kurierskim w celu dostarczenia nagrody.
Więcej na ten temat w naszej Polityce Prywatności.

Zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., nr 144 poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji słownej i elektronicznej na dane zawarte w niniejszym formularzu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Programu Lojalnościowego gipset ekspert oraz akceptuję jego postanowienia.

Regulamin Programu Partnerskiego “Gipset Ekspert”

Aktualizacja 08,03.2019

 1. Organizatorem programu jest LKB System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Opawska 14/4,
  47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612000, posiadająca numer statystyczny REGON 364172302 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7543117738
  (dalej: Organizator).

 2. Program prowadzony jest pod nazwą „gipset ekspert” (dalej również: Program).

 3. Uczestnikami Programu (zwanymi dalej „Uczestnik Programu”) mogą być pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, które w ramach posiadanych umiejętności, wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Polski, świadczą usługi projektowe lub wykonawcze branży budowlanej i dokonują zakupów produktów marki gipset za pomocą www.sklep.gipset.pl

 4. Program trwa od 1 marca 2019 r. do odwołania i obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Przystąpienie do Programu następuje w chwili otrzymania zgłoszenia przez Organizatora i jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień, a także z potwierdzeniem, że spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie.

 6. Zgłoszenia przystąpienia do programu należy wysyłać pocztą na adres LKB System sp. z o.o., ul. Opawska 14/4, 47-400 Racibórz dopisek „gipset eksprt”, w formie drukowanej lub elektronicznej na specjalnym formularzu dostępnym na stronie www.gipset.pl

 7. Zgłoszenie do programu powinno zawierać: dane Uczestnika Programu (imię, nazwisko, adres, e-mail oraz obowiązkowo numer telefonu).

 8. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy LKB System Sp. z o.o., członkowie ich najbliższej rodziny, a także właściciele, udziałowcy, członkowie organów, lub pracownicy podmiotów należących do sieci dystrybucji LKB System Sp. z o.o.

 9. Mechanika Programu bazuje na przeliczaniu wartości zrealizowanych zamówień zakupu na platformie www.sklep.gipset.pl (zwanej dalej “Sklepem”) na punkty i wymianie ich na nagrody oraz udziału w badaniach satysfakcji związanych z marką gipset.

 10. Punkty Uczestnikowi Programu naliczają się za jego bezpośrednie zakupy w sklepie oraz za zakupy osób trzecich, niebędących Uczestnikami Programu, zrealizowanymi na podstawie “Listy zakupów” przygotowanych przez Uczestnika Programu.

 11. Do wyliczenia ilości punktów stosuje się następujące progi wartości pojedynczych zamówień:

  • próg nr 1 - do 999,99 zł - 3 pkt. za każde 100 zł zamówienia
  • próg nr 2 - od 1000,00 zł do 2999,99 zł - 5 pkt za każde 100 zł wartości zamówienia
  • próg nr 3 - powyżej 3000 zł - 7 pkt. za każde 100 zł wartości zamówienia
 12. Wymiana punktów na uprawnienie do uzyskania nagrody następuje wg przelicznika 1 pkt. = 1 zł.

 13. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora jego danych identyfikacyjnych (login do sklepu internetowego, imię, nazwisko) do operatora www.zmotywowani.pl w celu możliwości odebrania należnych mu nagród.

 14. Punkty zgromadzenia w ramach Programu sumowane są w okresie miesiąca i przekazywane są na platformę www.zmotywowani.pl każdego 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Badania satysfakcji związanej z marką gipset oraz realizacja nagród odbywa się zgodnie z regulaminem www.zmotywowani.pl po wypełnieniu ankiet, udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe i wybraniu nagród zgodnie z ich dostępnością na www.zmotywowani.pl. Przystępując do Programu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy "Zmotywowani.pl" oraz ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji Programu, zgodnie z treścią załącznika 1.

 15. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz działaniach sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 16. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie na adres e-mail kontakt@gipset.pl najpóźniej w terminie 7 dni od daty doręczenia nagrody. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika Programu wszelkich roszczeń.

 17. Biorący udział w Programie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

 18. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas rejestracji.

 19. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie, o ile zmiany takie nie naruszają praw nabytych Uczestników. Zmiany zostaną ogłoszone w Serwisie internetowym Organizatora z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia tych zmian. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany progów wartości zamówień oraz zasad przyznawania nagród z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie będą dotyczyć osób, które dokonały skutecznego Zgłoszenia przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

 20. Organizator ma prawo odwołać/zakończyć Program w każdym czasie. Wszyscy Uczestnicy Programu zostaną o tym powiadomieni z wyprzedzeniem 90 dni.

 21. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.gipset.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 22. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Informację o danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do regulaminu.

 23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 24. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zgłaszając się do programu oświadczasz, że:

 1. Zapoznałeś/aś się i w pełni akceptujesz regulamin programu gipset ekspert.

 2. Zapoznałeś/aś się i w pełni akceptujesz regulamin sklepu.

 3. Wyrażasz zgodę na otrzymanie newslettera od sklepu.

- to takie proste
- do góry